top of page
Sunrise_edited.jpg
limousin-4720159_960_720.jpg
Storfe.jpg

Nødslakt 

JENS EIDE Nødslakt

kr 1300,- pr nødslakt, innmeldt før kl 11:00 på hverdager

kr 1600,- pr nødslakt, innmeldt etter 11:00 på hverdager

kr 1900,- pr nødslakt helg og helligdager.

Det vil komme et trekk på 20% på all nødslakt.

Vi fakturerer kr 1.900,- i utrykning om utrykningen senere skulle bli kansellert (f.eks dyret er dødt før vi kommer frem).

 

Nødslaktordningen i Jens Eide AS

Jens Eide har lang tradisjon med å ha et tilbud om nødslakting som en del av vår service overfor medlemmene. Hygienepakken som myndighetene innførte fra 1. mars 2010 strammet inn i regelverket rundt nødslakt og hvilke slakt som kan brukes til humant konsum.

Hovedbegrunnelsen for en nødslakteordning er det dyrevernmessige. Hvorvidt dyret faller inn under nødslaktordningen eller ikke, fratar ikke produsenten ansvaret for å sikre at dyrevelferden ivaretas. For dyr som av en eller annen grunn må avlives på stedet, skal avlivingen foretas på en forsvarlig måte etter lov og forskrifter. De dyreetiske sider skal ivaretas.

Krav om levendedyrkontroll

Det nye regelverket medfører at Mattilsynet nå stiller et absolutt krav om ante mortem undersøkelse (vurdering av dyret før avliving) utført av veterinær for alle dyr som skal inn i matkjeden. I praksis betyr det at det skal foreligge en veterinærattest før dyret kan avlives og transporteres inn til Jens Eide for videre slaktebehandling. Nødslkat attesten er gyldig i 24 timer.

Det er dermed opp til den enkelte veterinær å vurdere etter nærmere retningslinjer fra Mattilsynet, hvorvidt om dyret faller inn under nødslaktordningen.

For mer informasjon henviser vi til Mattilsynet hjemmeside eller ta kontakt med ditt lokale Mattilsyn på tlf 06040.

 

Dyr som dør på gården

TSE-prøver av selvdøde/avlivede storfe og småfe på gården.

Mattilsynet ber slakteriene om å hjelpe til med å spre informasjon til bøndene om at Norsk Protein nå skal ta TSE-prøver av selvdøde/avlivede storfe og småfe på gården.

Tidligere har bøndene måttet varsle Mattilsynet som kom ut for å ta prøver. Nå er det nok å varsle Norsk Protein, og så tar de ut prøvene i stedet for Mattilsynet. Det skal tas hjerneprøve av døde storfe over 4 år og døde sauer og geiter over 18 måneder.

Mattilsynet sier:

  • Det er viktig at produsenten melder fra til Norsk Protein så raskt som mulig

  • Når han har meldt fra til NP har han ivaretatt varslingsplikten

  • Mattilsynet vil få oversikt over de som har varslet NP

  • På steder der Norsk Protein ikke kjører må man melde fra til Mattilsynet som nå.

  • Produsenten må selv melde dyrene ut av husdyrregisteret.

bottom of page